Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zachęcamy do pozyskania funduszy na zajęcia sportowe dla uczniów - warto skorzystać

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2019 NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że przystąpiła do konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybór Koordynatora Wojewódzkiego nowego programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019. Program ten zamierza realizować wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy założenia Programu.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego  w danej szkole.

 

Celem programu:stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

  1. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  2. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  3. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  4. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  5. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  6. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  7. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  8. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 

Zadania programu:

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami   w klubie sportowym.

 

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub     w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej 21.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 2.09.2019-30.11.2019, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

 

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a  zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla szkoły ponadpodstawowej grupa A – uczniowie klas 1-4, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp.   W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie:

a.  2 grupy w szkołach do których uczęszcza poniżej 300 uczniów

b. 3 grupy w szkołach do których uczęszcza powyżej 300 uczniów

 

Główne warunki realizacji:

  1. program będzie realizowany w terminie 21.01.- 30.11.2019 z wyłączeniem okresu wakacji letnich
  2. uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
  3. uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
  4. każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
  5. grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
  6. w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne; ( wyjątek opisany wyżej)
  7. zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika; w przypadku zdarzeń losowych, przypadających w danym tygodniu dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych i w innych uzasadnionych przepadkach zajęcia można realizować 3 x w tygodniu
  8. w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
  9. osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
  10. zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
  11. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości min. 40 zł brutto za jedną jednostkę zajęć (60 minut)
  12. nauczyciel przystępując do programu zobowiązuje się do:
  • bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora krajowego.
  • przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz wprowadzenia ich wyników do elektronicznej bazy
  • aktywnej współpracy z operatorem wojewódzkim i krajowym w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania
  • realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z nich wynikających.
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez biuro Koordynatora Wojewódzkiego projektu w celu realizacji Programu SKS. Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Programie SKS.
  • wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu SKS w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
  • wyrażenie zgody przez osoby prowadzące zajęcia na wprowadzanie do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl) danych dotyczących testów sprawnościowych oraz przetwarzanie ich w tej Bazie
  • niezwłocznego informowania Koordynatora Wojewódzkiego o wszelkich zmianach danych osobowych.
  • zebrania, przechowywania i dołączenia do Dziennika elektronicznego zgód rodziców na udział w zajęciach oraz udostępnienia wizerunku uczestników zajęć oraz danych wprowadzonych do Narodowej Bazy Talentów
  • podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
  • zaleca się żeby uczestnikami zajęć byli uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
  • uczestnicy zajęć –uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;
 

Pozostałe informacje:

 
  • Koordynator Wojewódzki dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych.

  • uczestnicy zajęć są ubezpieczeni w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący dodatkowo od Odpowiedzialności Cywilnej

  • Dolnośląska Federacja Sportu prześle nauczycielom zakwalifikowanym do  prowadzenia zajęć wersję elektroniczną umowy zlecenia, wraz z oświadczeniem do celów podatkowych. Podpisane dokumenty należy odesłać SKANEM, w terminie podanym piśmie

  • Rozliczenia nauczyciela za miesiąc poprzedni będzie dokonywać Biuro Koordynatora Wojewódzkiego po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych. Celem rozliczenia przeprowadzonych zajęć, nauczyciel jest zobligowany przedstawić do 5 dnia kolejnego miesiąca:
     

- Skan zestawienia godzin przeprowadzonych wygenerowany z elektronicznego dziennika zajęć podbity i podpisany przez osobę wyznaczoną przez Organ prowadzący Szkołę( może to być pracownik Gminy, bądź dyrektor szkoły) oraz podpisany przez nauczyciela. Skan może być wysłany mailem na adres Koordynatora Wojewódzkiego lub umieszczony w Dzienniku Zajęć
- inne wymagane w trakcie realizacji dokumenty
 

W przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów wypłata wynagrodzenia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków. Brak rozliczenia  do dnia 5.12.2018 r. będzie skutkował niewypłaceniem wynagrodzenia

Związek jest finansowany ze środków Powiatu Kłodzkiego.

UWAGA !!!!
Jeżeli dostarczają Państwo
komunikaty z zawodów
drogą elektroniczną, proszę przesyłać je
na następujący adres
e-mail:pszsklodzko@interia.pl
w temacie wiadomości wpisując KOMUNIKAT

POPRZEDNIA WERSJA STRONY